INTRASTAT-SK hlásenia: vypracovanie a zastupovanie

Vystavovanie štatistických hlásení INTRASTAT-SK

Intrastat systém bol v členských štátoch zavedený 1. januára 1993, keď bol na území EÚ vytvorený jednotný trh. To znamenalo zrušenie hraníc medzi členskými štátmi a teda aj colných kontrol na nich. Colné orgány už viac nie sú zodpovedné za registráciu a kontrolu obchodu medzi členskými štátmi. Štatistický úrad SR, ktorý využíval jednotný colný doklad ako zdroj údajov, musel ho nahradiť vlastným štatistickým zisťovaním.

Zastupovanie a vypracovávanie štatistických hlásení Intrastat-SK

  • zatrieďovanie jednotlivých položiek podľa kódov kombinovanej nomenklatúry
  • spracovávanie získaných podkladov (dovozných/vývozných faktúr)
  • samotné vystavovanie jednotlivých hlásení INTRASTAT-SK pre dovoz/vývoz tovaru
  • zabezpečenie odovzdávania intrastat hlásenia príslušnému colnému úradu elektronickou formou
  • mesačné zasielanie vystavených hlásení poštou, prípadne elektronickou formou (podľa dohody)
  • elektronická evidencia vystavených hlásení za jednotlivé obdobia
  • archivácia vystavených hlásení a k nim príslušných podkladov na dobu presne stanovenú Dobou archivácie dokumentov; prípadné poskytnutie danej archivácie za účelom potreby firmy
  • klientom ponúkame profesionalitu, garanciu kvality ponúkaných služieb, spoľahlivosť, odbornosť, mlčanlivosť a ochranu dôverných údajov