INTRASTAT-SK hlásenia: vypracovanie a zastupovanie

Otázky a odpovede

Čo je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia?

Tovarom pre systém INTRASTAT-SK sa rozumie všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody.
Predmetom INTRASTAT-SK hlásenia je evidencia pohybov tovarov (prijatie alebo odoslanie tovaru) vrámci Európskej únie:

 • nakupované a predávané
 • na spracovanie a po spracovaní alebo po oprave
 • v rámci finančného leasingu
 • dodávané zdarma
 • dodávané v rámci stavebných a konštrukčných prác
 • dodávané ako súčasť služby
 • dodávané do alebo z centrálnych skladov
 • zásielkový/internetový predaj, atď

Čo sa rozumie pod pojmom prijatie tovaru ( dovoz )?

Tovary vstupujúce na územie Slovenskej republiky určené pre domáci (miestny) trh a obchodovanie s nim ako aj tovary s režimom spracovania na miestnom území a následným spätným vývozom.

Čo sa rozumie pod pojmom odoslanie tovaru (vývoz)?

Tovary opúšťajúce územie Slovenskej republiky alebo tovary opúšťajúce miestne územie za účelom spracovania a následne dovezené späť.

Kto ma povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT-SK ?

Povinnosť predkladať INTRASTAT hlásenia vzniká každému podnikateľskému subjektu, právnickej alebo fyzickej osobe registrovanej pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka uskutočnila vývoz a dovoz formou obchodného tovaru v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako je určený prah oslobodenia. V podmienkach INTRASTAT-SK sú označované ako spravodajské jednotky.

Na rok 2014 štatistický úrad stanovil prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.
Prah zjednodušenia je pri prijatí 600 000 EUR a pri odoslaní 1 700 000 EUR.

Kto je oslobodený od povinnosti predkladať hlásenie INTRASTAT-SK ?

Od povinnosti poskytovať informácie v rámci systému INTRASTAT-SK sú oslobodené právnické a fyzické osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH a súkromné osoby

Ako postupovať, ak spravodajská jednotka v priebehu kalendárneho roka prekročí prah oslobodenia, prípadne prah zjednodušenia?

Spravodajská povinnosť sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré prekročili prah oslobodenia pre prijatie alebo odoslanie, prípadne pre oba toky.

 • Prekročenie prahu oslobodenia a prahu zjednodušenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie. To znamená, že spravodajské jednotky môžu mať iný rozsah spravodajskej povinnosti pre prijatie a iný pre odoslanie.
 • V prípade, ak spravodajská jednotka za uplynulý kalendárny rok neprijala alebo neodoslala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, ale od začiatku sledovaného roka tento prah prekročila, predkladá INTRASTAT-SK hlásenie od mesiaca, v ktorom prekročila prah, vrátane daného mesiaca. Spravodajská jednotka si sleduje vznik a rozsah spravodajskej povinnosti.
 • V prípade, ak spravodajská jednotka za uplynulý kalendárny rok prijala alebo odoslala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, spravodajská jednotka má povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenie aj v nasledujúcom roku
 • Ak spravodajská jednotka v priebehu roka prekročila prah zjednodušenia, rozsah jej spravodajskej povinnosti sa nemení, t.j. má do konca roka zjednodušenú spravodajskú povinnosť. Podrobné údaje (úplné hlásenie) bude predkladať až v nasledujúcom roku.

Ako má postupovať spravodajská jednotka, ak jej vznikla povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenia?

 • Ak zistí spravodajská jednotka, že jej vzniká povinnosť predkladať INTRASTA-SK hlásenia, oznámi túto skutočnosť Štatistickému úradu SR najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti prostredníctvom dotazníka. Vyplnený dotazník je potrebné poslať na Štatistický úrad SR buď e-mailom, faxom alebo poštou.
 • Spravodajská jednotka môže poveriť tretiu stranu - zástupcu, aby za ňu predkladal INTRASTAT-SK hlásenia. Údaje o zástupcovi je povinná oznámiť Štatistickému úradu SR, pričom uvedie svoje identifikačné údaje (identifikačné číslo pre DPH, obchodné meno, adresu sídla) a identifikačné údaje zástupcu. Rovnakú oznamovaciu povinnosť má pri zmene zástupcu alebo zrušení poverenia.
 • Spravodajská jednotka poskytne zástupcovi všetky potrebné informácie, aby mohol splniť spravodajskú povinnosť. Avšak poverenie zástupcu podať hlásenie nezbavuje spravodajskú jednotku zodpovednosti za včasné, presné a úplné splnenie spravodajskej povinnosti.
 • Štatistický úradu SR následne oznámi zástupcovi spravodajskej jednotky príslušnú pobočku colného úradu, ktorá bude dohliadať na predkladanie INTRASTAT-SK hlásení. Tiež zašlú prístupové meno a heslo na posielanie hlásení v elektronickej forme.
 • Štatistický úrad SR vyhodnocuje dostupné údaje z INTRASTAT-SK hlásení a daňových priznaní DPH a následne upozorňuje spravodajské jednotky na nesplnenie si oznamovacej povinnosti, zánik spravodajskej povinnosti, respektíve o zmene rozsahu spravodajskej povinnosti.

Kedy zaniká spravodajská povinnosť?

V prípade, ak spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok prijala alebo odoslala tovar v súhrnnej hodnote, ktorá neprekročila prah oslobodenia, nepredkladá hlásenie v nasledovnom roku.

Je povinnosť predložiť INTRASTAT-SK hlásenia do určitého termínu?

Spravodajská jednotka má povinnosť predložiť INTRASTAT-SK hlásenie do pätnásteho kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia príslušnej pobočke colného úradu v elektronickej forme. Táto povinnosť prechádza zo spravodajskej jednotky automaticky na povereného zástupcu.
V prípade, ak posledný deň lehoty na predloženie INTRASTAT-SK hlásenia pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Aký kurz sa použije pri prepočte cudzej meny na EUR?

Vo všeobecnosti platí, že ak je fakturovaná suma vyjadrená v cudzej mene, použije sa na prepočet cudzej meny voči EUR kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska, ktorý je platným dňom vzniku daňovej povinnosti.

Sú služby predmetom INTRASTAT-SK?

Nie. Služby ako náklady na dopravu, manipulačné poplatky, montáž, servis a pod. nie sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. Do hlásenia INTRASTAT sa uvádza LEN suma za tovar. V prípade, že sú jednou cenou účtované tovar a poskytnuté služby, je potrebné odlíšiť cenu tovaru od ceny služieb, ktoré nie sú predmetom štatistického spracovania.
Predmetom štatistického zisťovania INTRASTAT-SK sú informácie o pohybe tovaru medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi EÚ.

Po akú dobu je potrebné uchovávať INTRASTAT-SK hlásenia?

Spravodajské jednotky uchovávajú kópie hlásení minimálne 12 mesiacov po skončení sledovaného roka v papierovej alebo elektronickej podobe.