INTRASTAT-SK hlásenia: vypracovanie a zastupovanie

Slovník intrastat

Zástupca

Tretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK hlásenie.

INTRASTAT-SK

Štatistické zisťovanie uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.

INTRASTAT-SK hlásenie

Hlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 1-12 alebo INTRASTAT 2-12.

INTRASTAT formulár

Jednostranový formulár, používaný na hlásenie informácií o prijatiach a odoslaniach tovarov spoločenstva v rámci EÚ.

Nulové hlásenie

INTRASTAT-SK hlásenie, v ktorom spravodajská jednotka deklaruje, že v sledovanom období neuskutočnila žiadne prijatie, resp. odoslanie.

Čiastkové hlásenie

Hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru, v ktorom spravodajská jednotka predkladá čiastkové údaje za príslušný kalendárny mesiac, t.j. v hlásení nie sú uvedené všetky transakcie vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu.

Zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie

Hlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 3-12 alebo INTRASTAT 4-12.

Členský štát

Štát, ktorý je členom Európskej únie.

Členský štát určenia

V čase odoslania posledný známy členský štát, do ktorého má byť tovar odoslaný.

Členský štát zaslania

Členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky.

Dočasná transakcia

Transakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva.

Dodatková merná jednotka

Merná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry.

Fakturovaná suma

Táto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa zákona o DPH.

INCOTERMS (International Commercial Terms)

Medzinárodné obchodné dodacie podmienky, výklad ktorých zodpovedá medzinárodným pravidlám, vydaných medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.

Intrakomunitárny obchod

Obchod v rámci EÚ.

Kombinovaná nomenklatúra (KN, tiež CN)

Systém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho položky so štvormiestnym číselným znakom - položky Harmonizovaného systému, podpoložky so šesťmiestnym číselným znakom - podpoložky Harmonizovaného systému, doplnené dvojmiestnym číselným znakom na osemmiestne podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

Krajina pôvodu

Krajina, v ktorej bol tovar úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľajú dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie, uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby.

Tretie krajiny, nečlenské štáty

Štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

Nepriamy vývoz

Transakcia, pri ktorej je tovar vyvezený z členského štátu do nečlenského cez iný členský štát, v ktorom sa uskutoční colné konanie.

Odoslanie

Pohyb tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu.

Prah

Určená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť a jej rozsah.

Prah oslobodenia

Určená hranica, ktorá oslobodzuje SJ od povinnosti predkladať hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru za podmienky, že celková ročná hodnota jej prijatí/odoslaní je nižšia ako tento prah.

Prah transakcie

Umožňuje spravodajskej jednotke kumulovať transakcie podľa členských štátov, ktorých hodnota neprevýši tento prah, do jednej položky s kódom tovaru 9950 00 00.

Prah zjednodušenia

Umožňuje spravodajskej jednotke, ktorej celková ročná hodnota prijatí, resp. odoslaní je vyššia ako prah oslobodenia, ale nižšia ako prah zjednodušenia, predkladať zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie.

Prijatie

Pohyb tovaru z členského štátu do Slovenskej republiky.

Spravodajská jednotka

Právnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia.

Tok tovaru

Smer pohybu tovaru z krajiny (vývoz, resp. odoslanie) alebo do krajiny (dovoz, resp. prijatie).

Tovar spoločenstva

1. tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území spoločenstva
2. tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia spoločenstva, prepustený do voľného obehu
3. tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode 1. a 2.

Triangulárny obchod

Transakcia, na ktorej sa zúčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí byť zhodný s finančnými tokmi.